ایده پردازی و خلق ایده های تبلیغاتی

 

برنامه ریزی تبلیغاتی نیاز به ایده ای خلاق و نوآورانه دارد تا بتواند بهترین و موثرترین نتیجه را دربرداشته باشد. این ایده طی فرآیندی خلاقانه در اتاق فکر و ایده پردازی شرکت نگین هزاره سوم که ترکیبی از هنرمندان ، نویسندگان و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است خلق و رشد داده می شود.

اهداف ارتباطی و تبلیغاتی مشتریان در قالب ایده و پیامی جذاب و البته موثر طراحی و آماده اجرا می گردد.